Általános Szerződési Feltételek

A Bérbeadó és a Bérlő között, a Bérlemény bérletére létrejött jogviszony alapfeltételeit a Bérleti Szerződés, míg részletes szabályait a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza. A Bérbeadó jogosult egyoldalúan megváltoztatni az ÁSZF-et, melyet az üzemeltető cég weblapján

www.raktar-dunakeszi.hu

www.raktar-vac.hu

kifüggeszt. Amennyiben a Bérlő a módosítással nem ért egyet, úgy a kifüggesztéstől számított 30 napon belül jogosult a bérleti jogviszony rendkívüli felmondására, de ebben az esetben kártérítést vagy a bérleti jogviszony megszűnésével kapcsolatosan felmerülő költségeit nem követelheti a Bérbeadótól.

1. A Bérleti jogviszony létrejötte és Bérleti díj

A bérleti jogviszony a Bérleti Szerződésben meghatározott kezdő naptól, a határozott idő lejártáig áll fenn. Ezen jogviszony megszűnéséig a Bérlő köteles a bérleti díj megfizetésére. A bérleti díj megfizetése mindig előre történik, úgy, hogy a bérleti díj legkésőbb az aktuális Bérleti időszak kezdő napjáig jóváírásra kerüljön a Bérbeadó számláján.

A bérleti díjról szóló számlákat 8 napon belül kell kiegyenlíteni átutalással, vagy közvetlen banki pénztári befizetéssel, kivétel az első hónap bérleti díja, melyet a szerződés megkötésének napján köteles átutalással vagy közvetlen banki pénztári befizetéssel rendezni. A bérleti díj megfizetésére vonatkozó határidő elmulasztása, a Bérleti Szerződés súlyos megszegésének minősül. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleti Szerződésben meghatározott Bérleti díj megfizetésére előírt határidő elmulasztása esetén 15.000 Ft összegű kötbér megfizetésére köteles, amely kötelezettség a számla esedékességétől számított 8 nap elteltét követően keletkezik. Ezen 8 nap póthatáridő elteltét követően a Bérbeadó jogosult megtagadni az ügyfél hozzáférését a Bérleményhez, valamint felmondani a szerződést. Nemfizetés esetén a számla esedékességétől számított 10 nap elteltével a Bérbeadó jogosult az ügyfél által tárolt minden áru felett szabadon rendelkezni. Ebben az esetben az ezzel kapcsolatosan felmerült költségek is a Bérlőt terhelik.

A Bérbeadó jogosult a bérleti díj összegét módosítani a piaci viszonyoknak megfelelő módon. Ezekről a változásokról köteles legalább 30 nappal korábban tájékoztatást küldeni az ügyfél részére. Ha a Bérlő azt nem fogadja el, úgy a következő bérleti hónap utolsó napjával a Bérleti jogviszony megszűnik és a Felek a megszűnésre vonatkozó szabályokat kötelesek alkalmazni.

Ha a Bérlő a Bérleti díj felemelését tartalmazó értesítés kiküldése utáni 15 napon belül nem emel kifogást, úgy azt elfogadottnak kell tekinteni és a következő hónapban, már az új Bérleti díj alkalmazandó.

A minimális bérleti időtartam 1 hónap (30nap).

Amennyiben a bérleti jogviszony – akár telefonos úton is – meghosszabbításra kerül a felek között, és a Bérlő a meghosszabbított bérleti jogviszony alapján kiállított számlákat, azok megküldését követő 8 napon belül nem vitatja és pénzügyileg teljesíti, úgy a Felek közötti bérleti jogviszony meghosszabbításra került.

A jogviszony megszűnése

A bérleti jogviszony a határozott idejű bérleti időszak lejártakor, vagy a Felek erre vonatkozó írásbeli megállapodása alapján, vagy rendkívüli felmondással szűnik meg, mely időpontban a Bérlőnek a Bérlemény használatára való jogosultsága megszűnik és a Bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

A Bérbeadó rendkívüli felmondással felmondhatja a bérleti jogviszonyt a Bérlő súlyos szerződésszegése esetén, ha a szerződésszegő magatartást a Bérlő, a Bérbeadó írásbeli felszólításában megjelölt határidőn belül sem szünteti meg. Azonnali hatályú rendkívüli felmondással szüntetheti meg a Bérbeadó a bérleti jogviszonyt, ha az bármilyen kártól óvja meg a Bérbeadót vagy a további Bérlőket, illetve kívülálló harmadik személyt.

A Feleket akkor is megilleti a rendkívüli felmondás joga, ha a szerződésszegő magatartás ugyan nem minősül súlyosnak, de az előírt vagy a rendeltetésszerű használat tartósan nem biztosított és azt a másik fél 8 napon belül nem orvosolja.

A jelen szerződésben foglalt bármely rendelkezés megsértése esetén a jelen szerződést bármelyik fél jogosult azonnali hatállyal felmondani. A Bérlő köteles a felmondás napjáig vagy az ügyfél által az áruknak a Bérleményből való megfelelő elszállításáig felmerült bérleti díjat megfizetni. A bérleményt a bérleti jogviszony megszűnésekor teljesen üresen és tisztán kell hagyni, az átvételkori állapotnak megfelelő módon a Bérbeadó részére visszaadni. A Bérbeadó jogosult a Bérleményben esetleg hátrahagyott tartalom elszállításával kapcsolatos költségeket a Bérlőnek kiszámlázni. A Bérlő köteles a Bérlemény kulcsait, a lakatot, a beléptető kártyákat a Bérlő részére visszajuttatni. A bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérleményt a Bérlő és a Bérbeadó közösen ellenőrzik. Az esetleg bérletdíj-hátralék vagy az okozott kár/javítások/tisztítás fejében fizetendő összegek a bérleti jogviszony megszűnésekor esedékesek.

A bérleti jogviszony bármilyen módon történő megszűnése esetén, a Bérlő mindaddig köteles 200 Ft/m2 + Áfa mértékű napi használati díj megfizetésére, amíg az Ingóságai a Bérleményben vannak.

A Bérlemény (Konténer) használata

A Bérlő a Bérleményt kizárólag akkor veheti birtokba, ha a Bérleti Szerződés, valamint a jelen ÁSZF aláírásra került, de nem korábban, mint a bérleti jogviszony kezdő napján.

A Bérlemény csak tárolási célra használható. A Bérlő a Bérleményt albérletbe nem adhatja, használatát nem engedményezheti. Ennek megsértése esetén, a Bérbeadó rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondhatja a bérleti jogviszonyt és a Bérlőt kárfelelősség terheli. Bérlő a bérleményben nem folytathat a be- és kipakoláson túlmenően folyamatos jelenlétet igénylő szolgáltatási, irodai, kereskedelmi vagy egyéb tevékenységet, semmilyen gazdasági, üzleti tevékenységet, nem végezheti semmilyen anyag, áru, Ingóság előállítását, javítását, karbantartását, semmilyen műszaki jellegű tevékenységet. Az egész telep területén gépjárművel csak addig tartózkodhat, amennyi idő a ki- és bepakoláshoz, rakodáshoz szükséges. Tilos a telep területén a rakodási időn túl gépjárművet hagyni.

A Tiltott Ingóságnak a Bérleményben történő elhelyezése súlyos szerződésszegésnek minősül és a Bérbeadó a jogviszonyt azonnali hatállyal felmondhatja, a szerződésszegés elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket megteheti, akár a Bérleménybe bemehet, onnan az Ingóságokat a Bérlő értesítése nélkül eltávolíthatja és megsemmisítheti, az illetékes hatóságokat értesítheti. A felmerülő költségeket a Bérlő köteles viselni és a Bérbeadó nem felelős semmilyen bekövetkező kárért, így a Bérleményben elhelyezett Ingóságokban keletkezett esetleges károkért sem. Ha a Tiltott Ingóságok elhelyezésével a Bérlő harmadik személynek kárt okoz, úgy a Bérlő köteles azt megfizetni, a Bérbeadó az ilyen károkért nem felel harmadik személyek irányában sem. Tiltott ingóságnak minősül a robbanó-, sugárzó-, mérgező-, az egészségre káros egyéb anyag, a pénz, az ékszer, bármilyen élelmiszer, élőlény, valamint minden egyéb, jogszabályba ütköző módon megszerzett dolog elhelyezése, így különösen a vegyi anyagok, gázok, üzemanyagok, maróanyagok, környezetre veszélyes anyagok, radioaktív, biológiai anyagok, a szemét, hulladék, a szagot vagy hangot kiadó anyagok, fegyverek-lőszerek, beleértve az alkatrészeiket, szőrmék, műtárgyak, pótolhatatlan Ingóságok, a Bérlő számára eszmei értékkel bíró Ingóságok, értékpapírok, veszélyes állapotban lévő járművek, veszélyes anyagok, valamint olyan Ingóságok, anyagok, amelyek tartását jogszabály tiltja.

Az ügyfélnek rendelkeznie kell minden, az áruk birtoklásához és tárolásához szükséges jóváhagyással, engedéllyel, jogosítvánnyal vagy bármilyen egyéb felhatalmazással. A Bérbeadó semmilyen felelősséggel nem tartozik a Bérlő által tárolt árukkal kapcsolatosan.

Abban az esetben, ha Bérlő bármikor elmulasztja a Bérlemény zárását, úgy az ebből eredő kárért a Bérbeadó nem felel.

A Bérlő a Bérleményben elektromos berendezést nem használhat, azokat elektromos forráshoz nem csatlakoztathatja. Ennek megsértése a bérleti jogviszony azonnali rendkívüli felmondását vonja maga után.

A Bérlő a Bérleményben semmilyen átalakítást nem hajthat végre, nem jogosult lyukakat fúrni, a Bérleményt nem rongálhatja meg, a Bérlemény előtt illetve a Bérleményt magába foglaló ingatlanon semmilyen ingóságot nem hagyhat.

A Bérlő köteles Bérbeadó számára előre egyeztetett időpontban biztosítani a bérleménybe való bejutást a kötelezően végzendő állagmegóvó, karbantartási munkák idejére.

Az ügyfél kijelenti, hogy a konténert megtekintett állapotban a szándékai szerinti célokra megfelelőnek és alkalmasnak találta. Bérlő a konténer esetleges állagromlását jelzi a Bérbeadó felé, hogy az az időjárás-állóságának vagy biztonságának fenntartásához szükségesnek talált módosítást vagy javítást elvégezhesse.

Bérlemény szükség esetén történő kinyitása, a Bérbeadó által

A Bérbeadó jogosult a konténerhez felügyelet, karbantartás, javítás céljából, valamint gyanú szerinti sérülés esetén hozzáférni, anélkül, hogy bármiféle felelősséggel tartozna a Bérleményben bekövetkezett károkért. Ezen felül a Bérbeadó jogosult azonnal visszakapni a Bérleményhez való hozzáférését az ügyfél általi nemfizetés vagy a jelen szerződés megszűnése esetén.

Biztonság

Jelen szerződés aláírásakor a Bérlő átvesz a Bérbeadó tulajdonát képező 1db lakatot és 1 vagy 2 darab kulcsot a Bérbeadótól (Bérbeadónál marad 1db kulcs), valamint az elektromos kapu beléptető kártyáját és 50.000 Ft kauciót is letétbe helyez, mely összeg a bérleti jogviszony leteltét követően visszajár, ha a kulcs, a lakat és a beléptető kártya hiánytalanul és épen visszakerül Bérbeadónak, továbbá a bérlemény tisztán, sérülésmentesen, üresen átadásra kerül a jogviszony lejártakor.

Amennyiben a kulcs elvesztése miatt lakatcserére, a beléptető kártya elvesztése miatt új beléptető kártya kiállítására kerül sor, a Bérlő köteles megfizetni az új kulcs/lakat/beléptető kártya árát. A kártya/kulcs elvesztése esetén felmerülő kárért a Bérbeadó felelősséget nem vállal, de a Bérlő haladéktalanul köteles azt jelezni a Bérbeadó felé, aki a kártyát a lehető leghamarabb érvényteleníti. A Bérlő a kártyát csak azon személyeknek adhatja át, akik a Bérleti Szerződésben belépésre jogosultként regisztrálásra kerültek.

A Bérlő annak tudatában helyezi el Ingóságait a Bérleményben, hogy az Ingóságaival kapcsolatban minden kockázatot vállal, mert a Bérbeadó azokra vagyonbiztosítást nem köt és nem vállal kötelezettséget az Ingóságok közvetlen védelmére. A közvetett védelem keretében a teljes telep bekamerázott, infra sorompókkal, beléptető rendszerrel ellátott és a távfelügyeleti rendszerbe bekötött.

A Bérlő a Bérleményt magába foglaló ingatlant a legnagyobb körültekintéssel köteles használni, különösen az autóval való közlekedés, a le- és felrakás, ki- bepakolás és zárás-nyitás esetén.

Biztosítás

A tárolt árukra vonatkozó biztosítás a Bérlő felelősségi körébe tartozik. Az árukra a Bérlő által megkötött biztosítás díját a Bérlő köteles megfizetni. A Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a Bérlő által tárolt árukban tűz, lopás, kártevők, áramkimaradások, vízkár, fagyás, hőség vagy szándékos rongálás hatására bekövetkezett károsodása miatti károkért.

A Bérbeadó jogai és kötelességei

A Bérbeadó köteles a bérlet időtartama alatt 0-24 órában a Bérleményhez történő hozzáférést, az ingatlanba történő bejutást biztosítani.

A Bérbeadó a Bérlemény hőmérsékletét szabályozni nem tudja, így az a mindenkori időjárási viszonyoknak megfelelően változik. A bérlő mindezek figyelembe vételével köteles az Ingóságait elhelyezni, azaz csak olyan Ingóságokat helyezhet el, amelyek az időjárásnak megfelelő viszontagságokat tűrik. A hőmérsékletingadozásból származó esetleges károk megtérítésére a Bérbeadó felelősséget nem vállal.

A Bérbeadó vállalja, hogy a Bérleti Szerződésben és az ÁSZF-ben meghatározott, valamint a szükséges esetekben értesíti a Bérlőt.

A Bérbeadó vállalja az elveszett, megrongálódott beléptető kártya/kulcs/lakat cseréjét a Bérlő költségére.

A Bérbeadó joga annak mérlegelése, hogy a Bérlő által elhelyezett Ingóságok Tiltott Ingóságnak minősülnek-e, vagy azok veszélyt jelentenek-e a Bérbeadóra vagy kívülálló harmadik személyekre, az élet- és vagyonbiztonságra.

A Bérlő jogai és kötelességei

A Bérlő a Bérleményt a bérleti jogra vonatkozó szabályok betartásával köteles rendeltetésszerűen használni, akként köteles eljárni, hogy kárt ne okozzon, az élet- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A Bérlő köteles a Bérleményben vagy az ott elhelyezett Ingóságokban történt rendkívüli körülményről tájékoztatni a Bérbeadót, az ésszerűen elvárható leghamarabbi időben és módon. Az ennek elmulasztásából felmerülő károk viselésére köteles.

A Bérlő köteles a Bérbeadóval együttműködni, azaz az értesítéseket átvenni, a szükséges nyilatkozatokat és intézkedéseket, a meghatározott időn belül megtenni.

A Bérlő köteles a Bérleti díjat és minden ehhez kapcsolódó vagy a jogviszonyból származó fizetési kötelezettségének eleget tenni.

A Bérbeadó felelőssége

A Bérbeadó nem vállal felelősséget az alábbi esetekben:

  • ha a kár a Bérlő vagy az érdekkörébe tartozó más személy magatartásából, vagy a Bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályok megszegéséből következett be:
  • mindazon esetekben, amikor rajta kívül álló körülmények miatt következett be a kár, ide értve pl. a vis majort, a bűncselekménnyel okozott károkat, amit más Bérlők, vagy kívülálló harmadik személyek okoztak;
  • A Bérleménnyel kapcsolatosan, a Bérlő magatartása miatt alkalmazandó, szükséges cselekményekkel okozott károkért

Ha olyan esemény merül fel, ami a Bérbeadó kártérítési felelősségét alapozná meg, úgy arról a Bérlő azonnal, de legkésőbb a tudomására jutásától számított 24 órán belül vagy a legközelebbi munkanapon köteles tájékoztatni a Bérbeadót. A fenti határidőben történő tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén, a Bérbeadó mentesül a kárfelelősség alól.

Amennyiben a Bérbeadó felelőssége megállapítható a bekövetkezett kárért, úgy legfeljebb az adott határozott idejű bérleti jogviszonyra számított Bérleti díj mértékéig, de legfeljebb 100.000 Ft értékhatárig felel. A Bérlő ezen kártérítési mértékek figyelembe vételével köteles az Ingóságokat elhelyezni a Bérleményben.

A Bérbeadó hangsúlyozza, hogy a Bérleményben elhelyezett Ingóságokra nem rendelkezik biztosítással, de a Bérlőnek javasolja az Ingóságokra történő biztosítás megkötését és fenntartását a bérleti időszak alatt.

A Bérbeadó vállalja azonban, hogy a Bérleményt magába foglaló ingatlanra biztosítást köt és azt a bérleti időszak alatt folyamatosan fenntartja. Ezen biztosítás alkalmas a Bérbeadó azon kárfelelősségéből adódó kártérítési kötelezettségéért való helytállásra, amely polgárjogi értelemben terheli a Bérbeadót.

A Bérlő felelőssége

A Bérlő felelős az alábbi károkért: – A Bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályok megszegése esetén, a Bérlő köteles minden kárt és a felmerült költséget megfizetni a Bérbeadónak; a belépésre jogosító kártya elvesztése, ellopása miatt felmerült károkért, költségekért; a harmadik félnek okozott károkért; ha a Bérlő tevékenysége miatt a hatóságok eljárnak a Bérbeadóval szemben és szankciót alkalmaznak.

Bérlő annak tudatában helyezi el az Ingóságait a Bérleményben, hogy az Ingóságokkal kapcsolatos minden kockázatot köteles viselni, mert a Bérbeadó azokat nem biztosítja és nem vállal kötelezettséget az Ingóságok közvetlen védelmére. A Bérlő tehát tudomásul veszi, hogy az Ingóságok őrzés-védelmével összefüggésben a teljes kockázatot viseli és saját érdekében, ha szükségesnek látja, a saját károk és a polgárjogi felelősségével felmerülő károk fedezésére biztosítást köthet. Közvetett védelem keretében a teljes telep bekamerázott infrasorompókkal ellátott és távfelügyelet rendszerbe bekötött.

Zálogjog

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadónak akkor keletkezik zálogjoga a Bérleményben lévő valamennyi Ingóságon, ha a Bérleti díjat a fizetési határidőn belül nem fizette meg a Bérbeadónak, vagy a bérleti jogviszony a felek között megszűnt, azonban a Bérlő Ingóságainak elszállítására nem került sor, amelynek eredményeként a Bérbeadónak – a jelent ÁSZF-ben foglaltak szerinti – használati díj iránti követelése merül fel. Ha a Bérlő akár ellenérték fejében, akár szívességből más személynek az Ingóságait helyezi el a Bérleményben, úgy köteles tájékoztatni arról, hogy a lejárt bérleti díjak és járulékai erejéig a Bérbeadónak a Bérleményben elhelyezett Ingóságokon zálogjoga keletkezik.

A zálogjog fentiek szerinti bekövetkezése esetén, a Bérbeadó jogosult megakadályozni a Bérlemény Bérlő általi kinyitását, akár másik lakat/zár elhelyezésével és/vagy a Bérlő bejutásának letiltásával a Bérleményt magába foglaló ingatlanba.

A Bérbeadó a hátralékos Bérleti díj megfizetésére vonatkozó, 8 napos póthatáridőt tartalmazó kitűzésével kapcsolatos felszólításában tájékoztatja a Bérlőt, hogy a zálogjogát érvényesítheti a Bérleményben lévő valamennyi ingóságon, a Bérlővel szembeni követelései biztosítékaként.

Amennyiben a Bérlő ezen póthatáridőn belül sem fizeti ki a hátralékát, vagy a bérleti jogviszony megszűnése esetén – a Bérleti díj hátralék, és/vagy használati díj megfizetése mellett – a Bérlő az Ingóságait nem szállítja el, úgy a Bérbeadó a választása szerint a Bérlő költségére a kereskedelmi ésszerűség követelményeinek megfelelően a Bérleményt kinyithatja és értékesítheti az Ingóságokat bírósági végrehajtáson kívül, vagy átadhatja az Ingóságokat árverésszervezőnek, vagy – a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint – elszállíthatja és saját belátása szerint egy közös tárolóban napi 200Ft/raklap/nap+ Áfa összegért mindaddig tárolhatja azokat, amíg a Bérleti díj, valamint az egyéb követeléseinek a behajtására lehetőséget lát. A Bérbeadónak ezt követően is lehetősége van saját belátása szerint az Ingóságok értékesítésére, vagy akár azok megsemmisítésére. A megsemmisítés költségei szintén a Bérlőt terhelik. A zálogjogának érvényesítése esetén, az ekként befolyt összegekről elsődlegesen levonja a zálogjog érvényesítésével felmerült költségeit, majd kielégíti a követeléseit – a Ptk. szerinti sorrendben – míg a fennmaradó összeget visszafizeti a Bérlőnek. A Bérbeadó köteles az értékesítést követően késedelem nélkül elszámolást készíteni a Ptk. 5:135 §-ának megfelelően.

A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérleti díj nem kerül megfizetésre a póthatáridőt követően sem a Bérlő által, úgy a Bérbeadónak a teljesség igénye nélkül, például az alábbi költségei merülhetnek fel: a fentiekben rögzített 15.000Ft kötbér, az elszállítás költségei, a rakodás költségei, a csomagolás költségei, leltár készítés költségei stb. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleti díj iránti igényén túl, a Bérbeadó ezen költségeinek a megtérítésére is jogosult.

Amennyiben a fentiek szerint értékesített Ingóságok befolyt ellenértéke nem fedezi a Bérlő hátralékait, úgy a Bérbeadó továbbra is követelheti a még hátralékos összeget a Bérlőtől.

A zálogjog érvényesítésével kapcsolatosan a Bérbeadó által tett intézkedéseket úgy kell tekinteni, hogy azok a Bérlő szerződésszegő magatartása miatt következtek be, úgy az eközben felmerülő károkért, a Bérbeadót felelősség nem terheli. A zálogjog érvényesítésével kapcsolatban, egyebekben a Ptk. szabályai az irányadóak.

A bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó zálogjogának érvényesítése jogosultság és nem kötelezettség, vagyis a Bérbeadó saját belátása szerint jogosult a fentiek szerint a zálogjogát érvényesíteni, vagy az Ingóságokat tárolni, illetve a fentiek eredménytelensége esetén, megsemmisíteni azokat.

A Felek értesítése

A Felek az értesítéseket kizárólag írásban tehetik meg, a Bérleti Szerződésben megjelölt címekre. A Bérlő részére az értesítéseket a Bérbeadó, a Bérlő „értesítési címére” köteles megküldeni. A Bérlő értesítése azon formákban történhet, melyet a Bérlő saját maga által adott meg a Bérbeadónak. Ennek alapján a Bérlő írásbeli értesítése történhet postai úton, közvetlen kézbesítéssel és e-mail formájában. A Felek valamennyi egymáshoz intézett írásbeli értesítései, nyilatkozatai akkor tekintendők megfelelően teljesítettnek, amennyiben azt a másik félnek a jelen szerződésben meghatározott elérhetősége valamelyikére írásban küldték meg, adták át. (pl. személyesen vagy postai kézbesítéssel vagy csomagküldő-, futárszolgálat vagy e-mail stb. útján), és annak kézhezvételét ajánlott feladóvevénnyel, tértivevénnyel, vagy elektronikus e-mail, vagy az átadás írásbeli elismerésével igazolják, ide nem értve a Bérleti Szerződés meghosszabbítását, mely telefonos úton is meghosszabbításra kerülhet a fentebb részletezettek szerint.

Valamennyi a Bérleti Szerződéssel kapcsolatos értesítés, vagy felszólítás átvétele napjának azt a napot kell tekinteni, amely:

  • a tértivevényes postai küldeményként történő feladás esetén, a tértivevényen az átvétel napjaként szerepel
  • az ajánlott postai küldeményként történő feladás esetén, illetve a tértivevényes küldemény esetében, ha tértivevény „nem kereste”, „elköltözött”, „címzett ismeretlen” vagy más hasonló jelzéssel érkezik vissza, a feladást követő ötödik nap
  • a személyesen, illetve csomagküldő-, futárszolgálat útján történő átadás esetén, az írásbeli elismerésen szerepel
  • az email útján történő küldés esetén, az elektronikus e-mailen, illetve annak visszaigazolásán, a címzett számítógépén történő megjelenítésként, ennek hiányában az elküldött számítógépéről történő elküldés napjaként szerepel
  • a küldemény átvételének megtagadása esetén, az átadás megkísérlésének napja.

A Bérbeadó értesítése, A Bérleti Szerződésben megjelölt címére, vagy e-mail címére történhet.

Ha Bérlő bármelyik értesítési címe megváltozik, úgy azt haladéktalanul köteles közölni a Bérbeadóval. Az ennek elmulasztásából felmerülő következményeket, károkat a Bérlő viseli.

A Bérlő által megjelölt értesítési vagy egyéb címen tartózkodó bármely személy átveheti a Bérbeadó értesítését.

Egyebek

A Bérleti Szerződés megkötésekor a Bérbeadó jogosult a természetes személy adatait igazoló okmányokról és a gazdasági társaságok cégkivonatában megjelölt képviselő személyi igazolványáról másolatot készíteni.

Kép- és hangfelvétel készítése: A Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy a Bérlemény ingatlanán videofelvételt készít, melyeket minimálisan 10 napos időtartamra megőriz. Amennyiben bármilyen olyan esemény történik, amelynek bizonyításához szükséges a képfelvétel, úgy azt a Bérbeadó felhasználhatja. Amennyiben a Bérlő kéri a képfelvétel visszanézését, úgy minimum 10.000 Ft + ÁFA összeget köteles fizetni Bérbeadó részére.

Bérbeadó a Bérlővel folytatott telefonbeszélgetésekről is hangfelvételt készíthet.

A jogviszonyra a magyar jog rendelkezései az irányadók, míg jogvita esetén, amennyiben a per a járásbíróság hatáskörébe tartozik, a Váci Járásbíróság illetékességét kötik ki a Felek, ha peren kívül nem tudnak megállapodni.

Ha a Bérleti Szerződés, vagy az ÁSZF egyes rendelkezése érvénytelenné válna, úgy az nem teszi érvénytelenné a szerződés egyéb rendelkezéseit, azok változatlanul hatályban maradnak. Az érvénytelenné vált rendelkezést a Felek egyezséggel kötelesek pótolni, ennek hiányában a hatálytalan rendelkezéshez legközelebb eső jogszabály rendelkezéseit kell figyelembe venni.

 

Dunakeszi, 2022 augusztus 01.